Huishoudelijk regelement van de BASKETBALLVERENIGING “GREEN GIANTS” te LEUSDEN – november 1984

Artikel 1.
Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij het bestuur via een daarvoor bestemd aanmeldingsformulier. Dit formulier wordt volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd bij het secretariaat.
Als de aanvraag wordt afgewezen door het bestuur, dan ontvangt de betrokkene daarvan schriftelijk bericht binnen vier weken na inlevering bij het secretariaat.

Artikel 2.
Bij het aangaan van het lidmaatschap is men inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 3.
De contributie dient te worden betaald binnen twee maanden na een daartoe strekkend verzoek van het bestuur.
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Leden zijn contributie voor een heel boekjaar verschuldigd.

Artikel 4.
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging bij het secretariaat.
Wanneer schriftelijke opzegging plaats vindt in de loop van het boekjaar, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Artikel 5.
Een lid dat de vereniging nadeel toebrengt of de belangen van de vereniging schaadt in woord en/of geschrift of door handelingen te plegen of toe te laten, kan door het bestuur worden geschorst en/of aan de algemene vergadering voor royement worden voorgedragen.

Artikel 6.
Elk lid wordt geacht de statuten, het huishoudelijk regelement en de overige voorschriften van de vereniging te kennen.
Elk lid is verplicht deze regelingen in acht te nemen en daar naar te handelen.

Artikel 7.
Bestuursleden dienen de leeftijd van achtien jaar bereikt te hebben.

Artikel 8.
Leden zijn verplicht tijdens officiële wedstrijden het voorgeschreven tenue te dragen. Bij niet nakomen van deze verplichting kan een boete worden opgelegd.

Artikel 9.
Indien leden verhinderd zijn tot het spelen van schriftelijk aangekondigde competitiewedstrijden voor het team waarvoor zij bij de N.B.B. zijn opgegeven, dienen zij zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk 2 x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd – de coach van het betreffende team hierover te informeren of bij diens afwezigheid de wedstrijdsecretaris of bij diens afwezigheid één van de overige bestuursleden.
Bij niet nakomen van deze verplichting kan een boete worden opgelegd.

Artikel 10.
Indien door de schuld van één of meerdere speelsters/spelers een wedstrijd te laat aanvangt of niet gespeeld kan worden of gestaakt wordt en dit een boete tot gevolg heeft, kan deze boete op de betrokken persoon/personen worden verhaald.
Persoonlijke boetes dienen door de betrokken speelster/speler te worden voldaan.

Artikel 11.
Indien leden worden aangewezen tot het uitvoeren van schriftelijk aangekondigde taken – zoals  bijvoorbeeld: timen, scoren, zaalwacht – worden zij geacht deze taken op de vereiste wijze uit te voeren; bij verhindering dient het betreffende lid zelf voor een passende vervangster/vervanger zorg te dragen.
Bij niet nakomen van deze verplichting kan een boete worden opgelegd, of een schorsing van één of meerdere wedstrijden volgen.

Artikel 12.
Bij moedwillige beschadiging aan eigendommen van de vereniging of aan haar in gebruik zijnde goederen, komen de kosten van herstel of vervanging voor rekening van de betrokkene(n). Het bedrag van de te betalen schade wordt door het bestuur vastgesteld.

Artikel 13.
Boetes aan leden opgelegd, dienen te worden voldaan binnen een maand na een daartoe strekkend verzoek van het bestuur.

Artikel 14.
Het huishoudelijk regelement kan alleen gewijzigd worden in een algemene vergadering, met een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Wijzigingen kunnen in een aanhangsel worden toegevoegd.

Artikel 15.
In gevallen waarin dit regelement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.