Huishoudelijk regelement van de BASKETBALLVERENIGING “GREEN GIANTS” te LEUSDEN – november 2019

Artikel 1.
Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij het bestuur. Een toekomstig speler dient de door de ledenadministratie verzochte zaken juist en volledig aan te leveren, waaronder een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, een machtiging voor het innen van de contributie gelden. Indien een aanvraag wordt geaccepteerd, zal het lidmaatschap worden aangegaan per overeengekomen datum en is de ingeschrevene vanaf dat moment lid. Als de aanvraag wordt afgewezen door het bestuur, dan ontvangt de betrokkene daarvan, binnen vier weken na aanlevering bij de ledenadministratie, bericht.

Artikel 2.
Ieder lid dient contributie te betalen. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van het team waarin het lid actief is. De contributie dient te worden betaald via automatische incasso doch uiterlijk binnen twee maanden na een daartoe strekkend verzoek van het bestuur. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Leden zijn contributie voor een heel boekjaar verschuldigd.

Artikel 3.
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie. Opzegging voor het volgende seizoen dient uiterlijk 31 mei bij de ledenadministratie binnen te zijn. Wanneer schriftelijke opzegging plaats vindt in de loop van het boekjaar, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Artikel 4.
Indien een lid heeft opgezegd en aan het bestuur gevraagd wordt een schuldvrij verklaring op te stellen, dan zal dit document door twee leden van het bestuur ondertekend dienen te worden.

Artikel 5.
Een lid dat de vereniging nadeel toebrengt of de belangen van de vereniging schaadt in woord en/of geschrift of door handelingen te plegen of toe te laten, kan door het bestuur worden geschorst en/of aan de algemene vergadering voor royement worden voorgedragen.

Artikel 6.
Elk lid wordt geacht de statuten, het huishoudelijk reglement en de eventuele overige voorschriften van de vereniging te kennen. Elk lid is verplicht deze regelingen in acht te nemen en daar naar te handelen.

Artikel 7.
Leden zijn verplicht tijdens officiële wedstrijden het voorgeschreven tenue te dragen. Bij niet nakomen van deze verplichting kan een boete worden opgelegd.

Artikel 8.
Indien leden verhinderd zijn tot het spelen van aangekondigde competitiewedstrijden voor het team waarvoor zij bij de N.B.B. , de Eemland competentie of andere competitie waarvoor Green Giants zich heeft ingeschreven, zijn opgegeven, dienen zij zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk 2 x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd – de coach van het betreffende team hierover te informeren of bij diens afwezigheid de wedstrijdsecretaris of bij diens afwezigheid één van de overige bestuursleden. Bij niet nakomen van deze verplichting kan een boete worden opgelegd.

Artikel 9.
Indien door de schuld van één of meerdere speelsters/spelers een wedstrijd te laat aanvangt of niet gespeeld kan worden of gestaakt wordt en dit een boete tot gevolg heeft, kan deze boete op de betrokken persoon/personen worden verhaald.

Artikel 10.
Indien leden worden aangewezen tot het uitvoeren van aangekondigde taken – zoals bijvoorbeeld: scheidsrechter, timen, scoren, zaalwacht – worden zij geacht deze taken op de vereiste wijze uit te voeren; bij verhindering dient het betreffende lid zelf voor een passende vervangster/vervanger zorg te dragen en hierover de wedstrijdsecretaris te informeren. Bij niet nakomen van deze verplichting kan een boete worden opgelegd, of een schorsing van één of meerdere wedstrijden volgen.

Artikel 11.
Bij moedwillige beschadiging aan eigendommen van de vereniging of aan haar in gebruik zijnde goederen of door haar gehuurde accommodatie, komen de kosten van herstel of vervanging voor rekening van de betrokkene(n). Het bedrag van de te betalen schade wordt door het bestuur vastgesteld.

Artikel 12.
Persoonlijke boetes en/of teamboetes – voor welke overtreding dan ook – dienen conform verzoek bestuur door betrokken speler(s)/speelster(s) voldaan te worden. Boetes aan leden opgelegd zullen door het bestuur door middel van een aangekondigde incasso worden geïnd, tenzij bestuur anders besluit .

Artikel 13.
Het huishoudelijk reglement kan alleen gewijzigd worden in een algemene vergadering, met een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Wijzigingen kunnen in een aanhangsel worden toegevoegd.

Artikel 14.
In gevallen waarin dit reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.